algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

Werkwijze

Werkwijze kinderen

Praktijk Wivina werkt aan de hand van een zes stappenplan:

1. Aanmelding
De eerste aanmelding verloopt via het digitale aanmeldingsformulier, de e-mail of telefonisch. De inschrijving (met de persoonsgegevens) gebeurt via een link naar een beveiligd clientsysteem. 

2. Kennismakingsgesprek
Binnen een week na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek met u gepland. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. We bespreken dan kort de hulpvraag, de mogelijkheden en de tarieven. Ook wordt hierin besproken welke al bestaande gegevens van belang zijn. Dit gesprek duurt maximaal 45 minuten en vindt in principe plaats in de praktijk te Amstelveen. Aan het einde van het gesprek kunt u beslissen of we samen verder gaan.

3. Intakegesprek
Na het kennismakingsgesprek gaan we gerichter te werk . In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van u of uw kind te krijgen. Dit gebeurt aan de hand van eventuele afgenomen toetsen of testen, het schoolwerk van uw kind en natuurlijk uw eigen ervaringen met uw kind. 

4. Handelingsplan en rapportage
Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek wordt er voor de bijles / remedial teaching een handelingsplan met doelen en termijn, passende activiteiten en materialen opgesteld. Dit handelingsplan wordt met u doorgesproken. Om het traject voort te kunnen zetten, dient dit ter goedkeuring een bevestiging door u te worden ondertekend. Voorts houd ik van de observaties en prestaties een voortgangsrapportage bij.

Bij de trainingen en de individuele coaching wordt voorafgaand een rapportage gemaakt van het intakegesprek met ouders en het kind. Daarbij worden persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Tussentijdse vorderingen worden bijgehouden in een voortgangsrapportage.

5. De begeleiding
De bijles / remedial teaching sessies en de individuele coaching vinden wekelijks in de praktijk plaats en zal 60 minuten duren. Meestal is dit voor een periode van 10 weken. De trainingen zijn in eerste instantie voor de periode van 8 weken, gedurende 60 minuten per week. De bijles/remedial teaching sessies en de huiswerkbegeleiding kunnen plaatsvinden in de praktijk, op school tijdens schooltijd of bij u thuis. Dit wordt in overleg met u besloten. De intake, de individuele coaching en de trainingen vinden plaats in de praktijk.

6. Evaluatie, nazorg en vervolg advies
Na de begeleidingsperiode vindt evaluatie van het handelingsplan of de leerdoelen van de training/individuele coaching plaats. Er wordt bekeken of verdere hulp of nazorg wenselijk  is en of de leerdoelen moeten worden bijgesteld. De eindevaluatie wordt mondeling gedaan en/of gecommuniceerd via de mail.​​

Visie
Wij gaan uit van de mogelijkheden van kinderen en (jong) volwassenen. Ieder mens en kind beschikt over unieke, waardevolle kwaliteiten, waardoor we allemaal een eigen bijdrage leveren aan de maatschappij. Eerst op school, daarna in de studie en later met het eigen werk of bedrijf. Onze doelstelling is om door middel van onze coachings- en trainingstrajecten, talenten optimaal te ontwikkelen, om van daaruit ontwikkelpunten te versterken. Onze uitdaging is om de juiste benadering te vinden en de aanpak daarop af te stemmen, alsook op de individuele leerstijl van de leerling of trainee aan te passen. Daarbij is in eerste instantie een positieve, motiverende en professionele relatie, bestaande uit wederzijds vertrouwen van belang. Het streven is om kwalitatief hoogwaardige begeleiding voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk te maken.

Samenwerken
Praktijk Wivina werkt in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers. Desgewenst kan er ook contact gezocht worden met de leerkrachten, zodat er bij de begeleiding van een kind aan eenzelfde aanpak gewerkt kan worden. Uiteraard worden de wensen van de ouders/verzorgers hierin steevast meegenomen.

Werkwijze volwassenen

Aanmelding kan door een mail te sturen naar info@wivina.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Vervolgens wordt er besproken wat de hulpvraag is en wat je verwachtingen zijn. Vooraf worden er afspraken gemaakt over tarieven, de termijn van de begeleiding, contactfrequentie en responstijd. Na ontvangst van de betaling start de begeleiding. 

Als psycholoog luister, spiegel analyseer en confronteer ik, om in het (sparrende) contact tot nieuwe (zelf)inzichten en oplossingen te komen. Ik heb kennis van en ervaring met uiteenlopende methoden en technieken, daarbij match ik mijn begeleiding en benadering met de persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en leerstijl van de cliënt.

Mijn kernkwaliteiten zijn daarbij; een eerlijke en open communicatie, authenticiteit, een warme en integere professionele werkrelatie, zelfcontrole, korte en rechtstreekse wederzijdse feedback op de ingezette behandeling, flexibele en tussentijdse contactmomenten (bijvoorbeeld via de mail of telefonisch), begeleiding op maat, kortdurende, doel- en resultaatgerichte trajecten waarbij de persoonlijke doelstellingen en wensen van de cliënt steeds centraal staan en leidend zijn.

Specialisaties; angsten, burnout, somberheidsklachten, hulp op maat, nieuwe uitdagingen, werken aan assertiviteit, zelfontplooiing, loopbaanontwikkeling, relatie- en gezinsproblematiek.