algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

In Praktijk Wivina worden kinderen van 6 tot 18 jaar met speciale leerbehoeften, sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblemen intensief getraind en begeleid. Er wordt hulp geboden in de vorm van therapie, (groeps-)trainingen, remedial teaching of bijles. De dienstverlening vindt in principe plaats in de praktijk, maar begeleiding bij het kind thuis of op school behoort ook tot de mogelijkheden.

wat?

Praktijk Wivina biedt professionele
begeleiding op maat in een positieve en motiverende sfeer, waarbij de focus steeds ligt op de kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen en (jong) volwassenen, om van daaruit aan de persoonlijke leerdoelen te werken. Het is daarbij van belang dat de leerling en/of coachee zich prettig voelt bij de begeleiding en er met plezier en vertrouwen aan deelneemt.

Werkwijze

wie?

Praktijk Wivina wil begeleiding mogelijk maken voor alle kinderen en (jong) volwassenen die dit nodig hebben. Daardoor onderscheiden wij ons door een deskundige én een betaalbare dienstverlening. Omdat in de praktijk de geboden begeleiding door externe dienstverleners zich vaak moeilijk laat vertalen naar de dagelijkse klassensituatie, werken wij uitsluitend met professionals die naast psycholoog en coach, ook leerkracht zijn.

Tarieven

waarom?

Ontstaan vanuit een oprechte passie voor het begeleiden, trainen en coachen van kinderen en (jong) volwassenen in ontwikkeling, is de drijfveer van Praktijk Wivina de juiste condities te scheppen voor optimale ontwikkeling, groei en zelfontplooiing! Middels de positieve, motiverende en warme aanpak, wordt er aan de hand van een persoonlijk plan gewerkt aan de gestelde doelen, zodat talenten tot bloei komen!

Contact
Er worden bijlessen en/of remedial teaching geboden op het gebied van:
 • Lezen, zowel technisch, begrijpend en studerend lezen
 • Spelling
 • Woordenschat en Nederlands als tweede taal
 • Rekenen
 • Schrijven

Na aanmelding volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De eerste bijles of remedial teaching sessie start met een kort intakegesprek waarin de aanpak besproken wordt. De hulpvraag wordt geformuleerd in een persoonlijk plan van aanpak. De daarop volgende sessies wordt er onder individuele begeleiding doelgericht gewerkt aan opdrachten en leerwerk van het betreffende vak. 

Tijdens de bijles/remedial teaching sessies worden er specifieke technieken ingezet die aansluiten bij de leerstijl van het kind, dit biedt het kind de handvatten om het schoolwerk weer zelfstandig aan te kunnen. De directe doelstelling van de sessies is steeds het verbeteren van de schoolse vaardigheden. De indirecte doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid, waardoor het kind met meer zelfvertrouwen het schoolwerk aan kan en de schoolresultaten ook op de langere termijn kunnen verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor de studieplanning en het structureren van de stof. 

Brugklastraining

Algemeen
 • 8 bijeenkomsten van 1 uur, woensdagmiddag
 • groepjes van max. 5 kinderen
 • evaluatie- en eindverslag

De brugklastraining is bedoeld om kinderen uit groep 7 & 8 inzicht te geven in wat ze te wachten staat in het voortgezet onderwijs en hierop goed voor te bereiden. De training maakt de kinderen sterker, weerbaarder en bereidt ze goed voor op de grote veranderingen, zowel sociaal-emotioneel als ook voor de praktische zaken in het dagelijks leven. In de training wordt gewerkt aan de eigen identiteit, het verantwoordelijkheidsgevoel, het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid, zodat kinderen steviger in hun schoenen staan. Daarnaast werken we ook aan de praktische zaken waar ze mee te maken krijgen op de middelbare school, zoals de studieplanning, het organiseren van de dagelijkse activiteiten en taakaanpak.

In de training wordt er gewerkt aan de volgende punten;

 • Jezelf presenteren
 • Discussiëren en het beargumenteren van je eigen mening
 • Omgang met leeftijdsgenoten
 • Grenzen stellen
 • Inzicht in de eigen identiteit en groepsvorming
 • Puberteit, wat betekent dat? 

Praktijk Wivina.
Betere resultaten, assertief en sociaalvaardig.

Algemeen
 • de training start met een kennismakingsgesprek met ouders alleen en een gesprek met ouders en kind.
 • 8 bijeenkomsten van 1 uur, woensdagmiddag groepjes van max. 5 kinderen (6-9 en 9-12 jaar). 
 • evaluatie- en eindverslag

Deze training is ontwikkeld voor kinderen die zich geremd voelen als het gaat om sociale contacten, bijvoorbeeld omdat ze erg verlegen zijn, of weinig zelfvertrouwen hebben. Anderen hebben moeite om de eigen grenzen aan te geven, zich assertief op te stellen of om adequaat te reageren op pestgedrag. De training is daarnaast juist ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met het beheersen van hun impulsen en daardoor soms druk of ongeremd gedrag vertonen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om op een prettige wijze samen te werken, zich te houden aan (sociale) regels en afspraken. Sommigen plagen zelf, worden geplaagd of niet geaccepteerd.

In de training wordt er (aan de hand van persoonlijke leerdoelen) gewerkt aan de volgende sociale vaardigheden;

 • Contact leggen
 • Assertiviteit
 • Grenzen aangeven en respecteren
 • Communiceren
 • Kritiek krijgen en geven
 • Samenspelen, samenwerken
 • Omgaan met pestgedrag
 • Je mening geven
 • Vriendschappen aangaan
 • Jezelf presenteren, mogen zijn wie je bent

Omdat kinderen pas echt sociaal vaardiger kunnen worden als ze de getrainde vaardigheden ook toepassen in het dagelijks leven, krijgen de kinderen na afloop van de training steeds een korte, praktische opdracht mee waarmee ze gaan oefenen. Tijdens de eerstvolgende sessie worden ervaringen uitgewisseld en geevalueerd.

Er wordt o.a. gewerkt met reflectieve kringgesprekken, rollenspellen aan de hand van concrete casussen, creatieve groepsopdrachten en technieken van rots & water.

Algemeen
 • de training start met een kennismakingsgesprek met ouders alleen en een gesprek met ouders en kind
 • individuele coaching of in kleine groepjes (leeftijd vanaf 6/7 jaar).
 • evaluatie- en eindverslag
De faalangstreductietraining is bedoeld voor kinderen die een angstige reactie vertonen op een situatie waarin zij moeten presteren of in een sociale situatie. Faalangst kan daarbij vele vormen aannemen zoals; stress, spanning, black-out of blokkeren, maar ook fysieke reacties zoals; zweten, trillen, slapeloosheid, rood kleuren, hartkloppingen, buikpijn en  spierverkramping. Door deze reactie levert het kind niet de prestatie die het, gezien zijn of haar competentie, wèl in staat zou moeten zijn om te leveren.

Tijdens de training krijgt het kind aan de hand van zijn of haar persoonlijke leerdoelen, praktische handvatten aangereikt om met faalangst om te kunnen gaan en er zo meer controle over te krijgen. We leren leerlingen tijdens deze training inzicht te krijgen in de lichamelijke reacties en de eigen negatieve gedachten bij stressvolle situaties, zodat zij zelf meer controle krijgen op wat er in hun lichaam en hoofd gebeurt als ze zenuwachtig worden of zich angstig voelen. De leerlingen leren vervolgens om negatieve gedachten (waardoor de spanningen en de onzekerheid ontstaat) om te zetten in positieve gedachten en verwachtingen. Daarnaast leren ze oefeningen om te ontspannen en rustig te blijven op spannende momenten. We gaan bouwen aan zelfvertrouwen, door aanmoediging en het opdoen van succeservaringen, en leren weerbaarder te zijn tegen kritiek.

Algemeen
 • de training start met een kennismakingsgesprek met ouders en kind.
 • 8 bijeenkomsten van 1 uur
 • individueel of groep, maximaal 5 deelnemers, 6-99 jaar.
 • rapportage- en eindverslag

Mindfulness is een levenswijze en een manier om balans te realiseren in het fysieke, mentale, sociale en maatschappelijke leven. Gedurende 20 jaar is de trainer intensief onderwezen in de oorspronkelijke beginselen van mindfulness door een persoonlijke coach en leraar. Deze hebben niet zoveel te maken met de hype die er momenteel rondom mindfulness is ontstaan, hierdoor is ook de benadering en aanpak anders. De mindfulness coach, zet de training zeer praktisch en functioneel neer. Dit doen we vanuit de praktijk, in het bedrijfsleven met volwassenen, en met kinderen op scholen en/of kinderopvang via Moments4Kids en met hoogbegaafde kinderen bij de DNKRS. De training helpt (jong) volwassenen en kinderen om zich bewust te worden van hun gedachten en de prikkels uit de omgeving en leert ze hiermee om te gaan. Daarnaast worden (jong) volwassenen en kinderen zich meer bewust van de eigen kwaliteiten waardoor de controle en het inzicht in het eigen functioneren wordt vergroot. De training draagt bovendien bij aan een stevige basis in het fysieke, mentale, sociale en maatschappelijke leven. Het traject bestaat uit een gevarieerd en dynamisch programma.

Mindfulness coaching helpt bij;

 • Piekergedachten tot rust te brengen
 • Geconcentreerd en aandachtig te zijn
 • Met spanningen en stress, impulsen en stemmingen en emoties om te gaan
 • Lichamelijke prikkels waar te nemen en hierop te reageren
 • Het zelfvertrouwen te vergroten
 • Begripvol en mild te zijn voor zichzelf en voor de omgeving
 • Het controle gevoel te vergroten
 • Faalangst te verminderen
 • Energie, vitaliteit en gezondheid te vergroten
 • Slaapproblemen te verminderen

Tijdens de wekelijkse training wordt er gewerkt met;

 • Mindfulness oefeningen
 • Yoga
 • Aandachts- en concentratieoefeningen
 • Creatieve opdrachten
 • Interactieve (kring)gesprekken
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Algemene, thematische lessen
 • Filosofie
 • Drama, rollenspellen

Doelgroep; (jong) volwassenen en kinderen 6-99 jaar
Bij jongere kinderen is de inhoud van de training hetzelfde, maar worden de onderdelen spelenderwijs aangeboden, conform de ontwikkelingsfase van de trainees.

Algemeen
 • de training start met een kennismakingsgesprek met ouders en kind
 • rapportage, evaluatie
 • individuele coaching of in kleine groepjes (leeftijd 8-12 jaar)

De training assertiviteit en weerbaarheid (bij o.a. hoogsentitiviteit) is met name bedoeld voor kinderen die:

 • snel geraakt/ontroerd zijn
 • dromerig zijn
 • gemakkelijk uit balans geraken
 • gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf
 • op spanningen kunnen reageren met klachten als, buikpijn en hoofdpijn
 • zich soms anders voelen dan anderen
 • Maar daarnaast ook;
 • bergen fantasie hebben
 • opmerkelijk veel oog voor details hebben
 • enorm goed kunnen inleven, gevoelig voor stemmingen van anderen en sfeer
 • van stilte en rust kunnen genieten
 • creatief zijn

De training is erop gericht om kinderen copings-strategieën aan te leren in de omgang met de eigen (hoog)gevoeligheid en onzekerheid. Het bouwen aan zelfvertrouwen, assertiviteit en het vergroten van de weerbaarheid, staan daarbij centraal. Er zal ook aandacht besteed worden aan de positieve aspecten van (hoog) gevoeligheid, waardoor het besef ontstaat dat (Hoog)gevoeligheid ook je Kracht(!) kan zijn.

Persoonlijke- en socialevaardigheidstraining hoogbegaafden

Algemeen

Voor meer informatie over de persoonlijke- & sociale vaardigheidstraining hb lees mijn presentatie Hoogbegaafd - Sociaal, persoonlijk of allebei?.

Hoogbegaafde kinderen hebben soms behoefte aan extra begeleiding, niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook als het gaat om de sociale & emotionele ontwikkeling.

Veel voorkomende problemen zijn daarbij;

 1. Hooggevoeligheid
 2. Overprikkeling
 3. Piekeren
 4. Angsten
 5. Negatief zelfbeeld
 6. Faalangst
 7. Teruggetrokken of juist lastig gedrag
 8. Dwanghandelingen of gedachten
 9. Lichamelijke onrust

Omdat standaard interventies doorgaans minder goed aansluiten bij de specifieke leerstijl en kenmerken van hoogbegaafdheid, heeft praktijk Wivina een specifieke training voor hoogbegaafde kinderen ontwikkeld. Deze training kan zowel in groepsverband als op individuele basis gegeven worden.

Een persoonlijke- en socialevaardigheidstraining ziet er als volgt uit:

 • Kennis over, en inzicht in de eigen(aardig)heden van hoogbegaafdheid vergroten
 • Hoogbegaafdheid ervaren en inzetten als kracht
 • De juiste randvoorwaarden realiseren ten aanzien van de begeleiding van het hoogbegaafde kind, zowel in het schoolsysteem als thuis
 • Persoonlijke vaardigheden versterken
 • Persoonlijke eigenschappen constructief inzetten in de omgang met anderen
 • Het inzicht vergroten en de vaardigheden versterken in het sociale verkeer

Algemeen
Oudercoaching

Startdatum
Doorlopend

Oudercoaching biedt ouders een deskundig en betrokken klankbord, voor het brainstormen over, het doorspreken en aanpakken van opvoedingsvraagstukken.

Deze dienst kan desgewenst ook ingezet worden als onderdeel van het begeleidingstraject van uw kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktijk Wivina.