algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2017 Wivina.nl

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Praktijk Wivina is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55567304, onder de naam Wivina (hierna te noemen Praktijk Wivina).
 2. Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Praktijk Wivina een Overeenkomst sluit.
 3. Trainee of leerling of coachee: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Praktijk Wivina wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Trainee, Leerling, Coachee en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).
 4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Praktijk Wivina en Contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand, maar wordt altijd bekrachtigd door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging.
 6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst voor de door Praktijk Wivina  aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. Bij trainingen aan volwassenen wordt echter wel BTW in rekening gebracht. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten van €25,- in rekening gebracht worden.
 7. De duur van de Overeenkomst: in de overeenkomst staat zowel de aanvangsdatum van de overeenkomst, als de einddatum van de overeenkomst vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van deze periode.

Algemeen

 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Praktijk Wivina zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor eventuele medewerkers van Praktijk Wivina.
 3. Contractant en Trainee en Coachee hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 4. Door Trainee of Coachee in vertrouwen aan Praktijk Wivina of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Trainee dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, tenzij Praktijk Wivina dit tegen het belang van de Trainee acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Trainee, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Praktijk Wivina.
 5. Alle door Praktijk Wivina geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Praktijk Wivina. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Praktijk Wivina vermeld wordt, Praktijk Wivina uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 6. De praktijkdagen van Praktijk Wivina staan op www.wivina.nl vermeld bij contact.
 7. Praktijk Wivina is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen of elke andere vorm van schade tijdens het bezoek aan Praktijk Wivina. Tevens is Praktijk Wivina niet aansprakelijk voor geestelijk- en /of lichamelijk letsel die de Trainee of Coachee tijdens de online-coaching sessies, individuele begeleiding of trainingen oploopt.
 8. Voor de begeleiding en de Trainee-administratie is Praktijk Wivina volledig afhankelijk van de medewerking van de Trainee of Coachee. Als de Trainee of coachee niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Praktijk Wivina hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 9. Praktijk Wivina biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en/of doelstellingen en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Praktijk Wivina verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
 10. In gevallen van overmacht voor Praktijk Wivina kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Praktijk Wivina is hiervoor niet aansprakelijk.
 11. De Trainee of Coachee houdt zich aan de gedragscode van Praktijk Wivina, anders kan er sprake zijn van schorsing (artikel 12).
 12. De Trainee of Coachee kan per direct geschorst worden indien de Trainee zich niet houdt aan de gedragscode van Praktijk Wivina, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Trainee met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van Praktijk Wivina. Dit ter beoordeling van Praktijk Wivina, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Trainee of coachee. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Trainee gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 7 van de Definities omschreven overeenkomst duur in rekening gebracht.

Tarieven en Betaling

 1. Contractant is aan Praktijk Wivina het Tarief voor de door de Trainee of Coachee gevolgde dienst verschuldigd.
 2. Praktijk Wivina is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 3. Voorafgaand aan de trainingen en/of de individuele begeleiding en/of online-coaching is Contractant aan Praktijk Wivina een bedrag verschuldigd ter grootte van totale bedrag betrekking hebbende op de gehele duur van de individuele begeleiding, coaching en/of training. Bij trainingen dient het totale bedrag uiterlijk twee weken voor aanvang bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van Praktijk Wivina. Bij individuele begeleiding en bij online-coaching dient het totale bedrag voor aanvang van de eerste sessie bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van Praktijk Wivina.
 4. ​Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Praktijk Wivina een betalingsherinnering verzenden.
 5. Indien de betaling van de dienst, om welke reden dan ook, twee keer niet uitgevoerd en of ontvangen is binnen de in punt 3 bedoelde termijn, is Contractant van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Praktijk Wivina direct opeisbaar. Indien praktijk Wivina overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Contractant.
 6. Bij het volgen van twee of meer cursussen / trainingen per week wordt een korting van 10% verleent over het totale bedrag. Tevens wordt 10% korting verleent als meer gezinsleden trainingen of individuele begeleiding volgen.
 7. Restitutie van betaalde lesgelden is in principe niet mogelijk.
 8. Praktijk Wivina hanteert geen opzeggingstermijn.

Trainingen en individuele begeleiding

 1. Indien Contractant tijdens of binnen één werkdag na het intakegesprek aangeeft de Trainee of het coachingstraject niet te willen laten starten bij Praktijk Wivina, dan zijn geen kosten voor de overeengekomen dienst verschuldigd, maar worden eenmalig de kosten van het intakegesprek in rekening gebracht bij de Contractant.
 2. Vakanties en feestdagen: Praktijk Wivina is tijdens de schoolvakanties (Noord Nederland) en tijdens de feestdagen gesloten.
 3. Bij ziekte van de Trainee die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop de Trainee naar Praktijk Wivina zou komen), brengt Praktijk Wivina, op aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Praktijk Wivina mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.